Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti občianskeho združenia ABC paragliding, so sídlom Pod Vršky 1138/12, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 422 19 809 (ďalej len „ABC paragliding“) a našich členov, ktoré vyplývajú z dohody o absolvovaní kurzu uzavretej medzi ABC paragliding ako poskytovateľom a členom združenia ako účastníkom kurzu a predmetom ktorých je výcvik paraglidingu. Tieto všeobecné podmienky zároveň upravujú podmienky zakúpenia a uplatnenia darčekového poukazu.

I. PRED ZAHÁJENÍM KURZU

1. Nakoľko paragliding je šport závislý od počasia, za účelom zabezpečenia bezpečnosti výcviku si ABC paragliding vyhradzuje právo zmeniť termín kurzu výlučne z dôvodov vyššej moci, tzn. pokiaľ je zjavné, že pre nepriazeň počasia ako najmä dlhodobé zrážky a silný vietor, nebude možné kurz uskutočniť v stanovenom termíne. V takomto prípade bude určený náhradný termín kurzu s tým, že po dohode s ABC paragliding si účastník kurzu môže vybrať aj niektorý z nasledujúcich voľných termínov kurzu, pokiaľ mu náhradný termín nebude vyhovovať.

2. Kapacita kurzov je obmedzená, nakoľko riadnym písomným potvrdením prijatej prihlášky dochádza k záväznej rezervácii miesta na kurze. Na základe uvedeného sa cena kurzu alebo uhradená záloha za kurz nevracia. Ustanovenia bodov 3 až 7 tohto článku tým nie sú dotknuté.

3. Pri žiadosti o zmenu termínu kurzu doručenej ABC paragliding menej ako 21 dni pred zahájením kurzu, si ABC paragliding účtuje poplatok 60 Eur, ktorá je splatná najneskôr ku dňu zahájenia kurzu za predpokladu, že je požadovaný nový termín kurzu voľný.

4. Nakoľko ABC paragliding je závislý od sponzorov, ktorí dotujú kurzy a dotácia pri zmene termínu už môže byť vyčerpaná, v prípade zmeny termínu kurzu podľa predchádzajúceho bodu sa neuplatňuje zvýhodnená dotovaná cena kurzu a účastník je okrem poplatku podľa predchádzajúceho bodu povinný uhradiť ABC paragliding cenu kurzu v plnej výške, prípadne rozdiel medzi už zaplatenou zvýhodnenou cenou kurzu a riadnou cenou kurzu, a to najneskôr ku dňu zahájenia kurzu..

5. Zmena termínu kurzu menej ako 7 dni pred zahájením kurzu nie je možná z dôvodu obmedzenosti kapacity kurzu, ktorú nie je možné v takej krátkosti času doplniť (najmä z dôvodu potreby dovolenky za účelom kurzu a pod.).

6. Zámena prihláseného účastníka kurzu za inú osobu je možná len súhlasom ABC paragliding z dôvodu rôznej výšky a váhy jednotlivých účastníkov kurzu, ktoré sú smerodajné pre určenie veľkosti sedačky a padákového klzáku. V prípade zámeny účastníka kurzu už môže byť vhodná veľkosť výbavy rezervovaná.

7. Pri zrušení rezervácie ubytovania bude vždy účtovaný poplatok vo výške 50% z celkovej sumy za ubytovanie. Pri zrušení rezervácie ubytovania menej ako 7 dní pred kurzom bude ubytovanie účtované v plnej cene. 

8. V prípade že dôjde k zmene termínu kurzu zo strany účatníka, je povinný uhradiť aktuálnu cenu kurzu uvedenú na stránkach ABC paragliding.

II. KURZ

1. Účastník kurzu je povinný nastúpiť na kurz v termíne, ktorý uviedol v prihláške. V prípade, ak účastník kurzu nenastúpi na kurz z akýchkoľvek dôvodov v termíne, na ktorý bol prihlásený, zaplatená cena kurzu alebo prijatá záloha sa nevracia.

2. V prípade, že sa základný 6-dňový kurz neukončí riadne a včas z dôvodu vyššej moci, t. j. pre nevhodné počasie a poveternostné podmienky, účastník kurzu má možnosť bezplatne dokončiť kurz v niektorom z nasledujúcich voľných termínov základných kurzov v danom kalendárnom roku. Do kurzu v náhradám termíne účastník kurzu nastupuje v deň, v ktorom bol kurz prerušený.

3. Ak neboli výškové lety počas 6-dňového kurzu dolietané z dôvodu vyššej moci, t. j. pre nevhodné počasie a poveternostné podmienky, účastníkovi kurzu nevzniká nárok na bezplatné dolietanie výškových letov v inom náhradnom termíne. V takomto prípade je výškové lety možné dolietať za vopred vzájomne dohodnutú odplatu počas niektorého z termínov základných kurzov v danom kalendárnom roku výlučne v dňoch, kedy účastníci daného kurzu uskutočňujú výškové lety.

4. Výškové lety alebo kurz je možné dolietať aj individuálne, v termíne a za odplatu po vzájomnej dohode.

III. DARČEKOVÉ POUKAZY

1. Každý zakúpený darčekový poukaz na tandemový let má dátumom stanovenú platnosť, do kedy je možné ho uplatniť, pričom túto nie je možné predĺžiť ani jej zmeškanie odpustiť. Z dôvodu obmedzenej kapacity letov je možné v určitom období predať len presne vymedzený počet poukazov, pričom pokiaľ by ABC paragliding predĺžil platnosť poukazu, musel by niekoho z účastníkov v nasledujúcom období vyškrtnúť, čo nie je možné. Úcastník je povinný uplatniť darčekový poukaz včas kontaktovaním ABC paragliding, a to najmenej 14 dní pred termínom skončenia jeho platnosti za účelom včasného uskutočnenia letu v stanovenom termíne platnosti poukazu. ABC paragiding neručí za nepriaznivé poveternostné podmienky a pokiaľ si účastník neuplatní poukaz v stanovenom predstihu a let sa pre nepriaznivé počasie nemohol v stanovenom termíne platnosti darčekového poukazu uskutočniť, poukaz prepadá.

Darčekový poukaz na kurz paraglidingu je možné uplatniť po dobu jeho platnosti v termínoch kurzov zverejnených na našich stránkach s ohľadom na počet voľných miest. Darčekový poukaz na kurz paraglidingu, ktorý bol zakúpený v dotovanej cene, je možné uplatniť len v termíne, kde sú ešte voľné miesta s dotáciou. Dotácia je vždy na prvých 6 miest v každom termíne kurzu zverejnenom na našich stránkach. Ak už nie sú k dispozícii miesta s dotáciou, je možné využiť darčekový poukaz s doplatkom do bežnej cený kurzu 30€.

2. Cena za nevyužitý neplatný darčekový poukaz sa nevracia.

3. Predĺženie platnosti poukazu alebo storno je možné len so súhlasom ABCparagliding.  Poplatok za predľženie alebo storno je v takom prípade vo výške 25% z hodnoty darčekového poukazu, minimálne však 30€.

4. Rezervácia termínu tandemového letu je záväzná. Zrušiť rezerváciu termínu v deň tandemového letu nie je možné. 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. ABCparagliding nezodpovedá za nepriazeň a vývoj počasia. Paragliding a jeho bezpečnosť je plne závislý od poveternostných podmienok, ktoré ABC paragliding nevie ovplyvniť.

2. ABCparaglidng je občianskym združením a teda neziskovou organizáciou, ktorá nevykonáva svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku. ABC paragliding vzniklo za účelom podpory a rozvoja športu, najmä paraglidingu. Preto ak sa Vám z akýchkoľvek dôvodov nepodarilo nastúpiť na kurz, či ste prehliadli platnosť darčekového poukazu, vedzte, že ste pomohli podporiť tento šport a Vaše peniaze budú použité výhradne k jeho rozvoju.

3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2015.
ABC paragliding
Ing. Zdeno Kačmár, predseda združenia
Autorské práva k textu vyhradené.

https://gradient.cx/ https://www.swing.de/ https://www.garmin.sk/ https://easyfly.cz/ https://flytec.ch/ https://karpofly.cz/