Administratíva lietania

Pilotný preukaz

Po úspešnom absolvovaní základného kurzu a zložení pilotnej skúšky sa stanete držiteľom pilotnej licencie na padákový klzák / PK - A /, ktorá vás oprávňuje samostatne lietať na padákových klzákoch. 

Platnosť pilotného preukazu.

Platnosť pilotného preukazu je stanovená na dva roky od lekárskej prehliadky ktorú ste si dali potvrdiť na váš Osobný list / OL / - stiahnete z našich stránok a prinesiete si ho potvrdený na základný 6 dňový kurz. / Nie je potrebný na zoznamocí kurz paraglidingu /.

Predĺženie platnosti pilotného preukazu pred skončením doby jeho platnosti.

Pilotný preukaz je potrebné predĺžiť ešte pred ukončením doby jeho platnosti !

Pokiaľ predlžujete pilotný preukaz v stanovenom termíne pred skončením doby jeho platnosti, potrebujete vyplniť tlačivo Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorovom PK stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorom lietaní je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára - kontakt vám poskytneme na požiadanie podľa toho kde máte trvalé bydlisko.

Predĺženie platnosti prepadnutého pilotného preukazu od 0 do 6 mesiacov od skončenia jeho platnosti.

Je potrebné vyplniť tlačivo Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových PK stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových PK je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Taktiež je potrebné vyjadrenie inšpektora príslušného druhu v časti D o tom, že ste splnil podmienky k predĺženiu pilotného preukazu. Potvrdenie inšpektora pre padákové klzáky aj motorové padákove klzáky dostanete u mňa bezplatne. Pokiaľ lietate viaceré druhy LŠZ, je potrebné potvrdenie od inšpektora každého druhu, napr. ak máte kvalifikáciu na PK aj MPK budete tam mať dve potvrdenia.

Predĺženie platnosti prepadnutého pilotného preukazu od 7 do 24 mesiacov od skončenia jeho platnosti.

Je potrebné vyplniť tlačivo Osobný list LŠZ, kde časti A, B, a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových PK stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Potom treba absolvovať teoretické a praktické preskúšanie u inšpektora príslušného druhu LŠZ. Preskúšanie absolvujete u nás v škole ABCparagliding cena za preskúšanie je predmetom dohody.

Predĺženie platnosti prepadnutého pilotného preukazu od 25 do 36 mesiacov od skončenia jeho platnosti.

Je potrebné vyplniť tlačivo Osobný list LŠZ, kde časti A, B, a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových PK stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Potom treba absolvovať výcvik v schválenom výcvikom stredisku u nás v ABCparagliding možete absolvovať výcvik vo vybranom rozsahu pre bezmotorové alebo motorové lietanie na padákovom klzáku. O rozsahu kurzu v tomto prípade rohodne inšpektor príslušného výcvikového strediska. Cena za výcvik bude predmetom dohody.

Pilotný preukaz prepadnutý viac ako 36 mesiacov.

Je potrebné vyplniť tlačivo Osobný list LŠZ, kde časti A, B, a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových PK stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Potom treba absolvovať kompletný výcvik v schválenom výcvikom stredisku príslušného druhu LŠZ LAA SR. V našej škole máme v ponuke opakovací kurz za veľmi výhodnú cenu 199 €. Tešíme sa na vašu návštevu u nás ...

Na akú dobu sa predlžuje pilotný preukaz.

Pilotný preukaz sa predlžuje na dobu 2 rokov od dátumu lekárskej prehliadky. V prípade že má pilot viac ako 50 rokov, je to na dobu jedného roka, ak lekár neurčí inak.

Pokiaľ má však pilot lekársku prehliadku 2. stupňa, kde mu poverený lekár stanovil inú dobu platnosti zdravotnej spôsobilosti napr. na 5 rokov, pilotný preukaz sa predĺži len na dobu 2 rokov, ale pri ďalšom predĺžení PP stačí vypísať časti A, B, C a do časti E v Osobnom liste napísať informáciu,  že lekárska prehliadka je stále platná

Poplatky - pilotné preukazy.

 Pilotné preukazy Člen LAA SR   Nečlen LAA SR
 Vydanie pilotného preukazu 35 € 100 €
 Predĺženie PP  0 € 100 €
 Vystavenie duplikátu PP  7 €  33 €
 Vydanie IPPI karty 16 € -
 Poplatok za zaslanie Denníka LŠZ - na požiadnie 1,5 €  10 €

Členský poplatok do LAA SR na rok 2021 a poistenie za škodu pri lietaní.

Členský poplatok sa platí každoročne. V členskom poplatku je zahrnuté povinné zmluvné poistenie za prípadnú škodu spôsobenú prevádzkou padákového klzáku. Výška členského príspevku do LAA SR na rok 2020 bola stanovená na 65 €, pre študentov denného štúdia a dôchodcov nad 62 rokov 45 € a pre telesne postihnutých 25 €.

Členský poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr do konca februára, v opačnom prípade sa Vaše náklady navýšia. V prípade že stratíte členstvo neuhradením členského poplatku zaplatíte polatok za jeho obnovenie. V prípade že aktívne nelietate doporučujem využiť možnosť byť dočasne nelietajúcim členom, v takomto prípade je potrebné zaslať PP na LAA -SR, nezabudnite si ale zaplatiť polatok ako nelietajúci člen, do konca februára.

 Členský poplatok - zahŕňa zákonné poistenie   Člen LAA SR 
 Uhradený do 28.02. ( poplatok je pre nových členov nemenný počas celého roka) 65 €
 Uhradený od 01.03. do 31.03 70 €
 Uhradený po 31.03 100 €
 Pre študentov do 26 rokov a dôchodcov uhradený do 28.02. * 50 €
 Pre nelietajúcich členov – nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR  3 €
 Registračný poplatok nového člena  20 €
Vydanie žiackeho preukazu 5 €

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:

- študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti) - potvrdenie o návšteve školy
- predčasný starobní dôchodcovia - dôchodkový výmer
- invalidní dôchodcovia - doklad o priznaní invalidného dôchodku
- starobní dôchodcovia - dovŕšenie veku 62 rokov

Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR..

Ako uhradiť členské do LAA – SR.

Členské poplatky je potrebné uhradiť na účet:  FIO - Banka 27 00 79 53 92 / 8330

IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.

IPPI Karta.

IPPI je skratka názvu International Pilot Proficiency Identification a je to vlastne medzinárodný pilotný preukaz, ktorý je potrebný pri lietaní v zahraničí. Platnosť IPPI karty je závislá na platnosti národného pilotného preukazu (IPPI karta nenahradzuje národný pilotný preukaz, IPPI karta je platná iba s platným národným pilotným preukazom).

Na základe stupňa IPPI karty môže správca letového terénu zistiť, akého skúseného pilota má na štarte a v prípade, že ide o náročný terén, môžu Vám odporučiť lietanie iba pod dohľadom inštruktora (napr. vo Švajčiarsku je možné samostatné lietanie iba pre držiteľov IPPI karty 4. a 5. stupňa).

Ako získať IPPI kartu.

IPPI kartu môže získať iba člen LAA SR a to tak, že o ňu zažiada v Osobnom liste (vyplní časti A,B,C a v časti A označí bod 4 – Iné, kde napíše, že žiada vydať IPPI kartu). Osobný list potom doručí inšpektorovi príslušnej odbornosti, ktorý v časti D v Osobnom liste napíše vyjadrenie, aký stupeň odbornosti (viď nižšie) zodpovedá letovej praxi člena. Je potrebné uhradiť poplatok za vydanie IPPI karty vo výške 16 € na účet LAA SR.

Pokiaľ časom žiadate o zvýšenie stupňa IPPI karty, postup je rovnaký, ako pri prvom vydaní IPPI karty vrátane úhrady poplatku 16 €.

Dokladovanie letovej praxe

V súlade so smernicou SM-12 vydanou Leteckým úradom SR je každý pilot povinný dokladovať letovú prax fotokópiou záznamníka pilota, ktorý si vedie a fotokópiou záznamníka LŠZ (lietajúce športové zariadenie), ktorý si vedie ku padákovému klzáku (ďalej len „PK“), na ktorom lieta.

Záznamník pilota

Záznamník pilota je zošit, kde si pilot sám eviduje celkový počet štartov, letov a cvičení, nakoľko je jeho povinnosťou evidovať si počet nalietaných hodín celkom. Zošit si môžete kúpiť v cene 6 €. Je majetkom pilota a tento ho má vždy u seba. Odporúčam si viesť zošit najmä v prípade, ak chcete získať vyšší stupeň pilotnej licencie alebo potrebujete vydať IPPI kartu. Takýmto spôsobom dokladujete svoju letovú prax inšpektorovi, ktorý vám na základe týchto dokumentov potvrdí vašu letovú prax do osobného listu, či v prípade potreby aj inde. Ďalšou možnosťou je zaznamenanie preskúšania pilota pre rozšírenie PP, robenie si poznámok k jednotlivým letom, poznámky o počasí alebo letových podmienkach, či o vašich chybách, ktorým by ste sa chceli v budúcnosti vyhnúť. Vedenie zošita je cesta k rýchlejšiemu zdokonaleniu a zlepšeniu svojich znalostí, čo v neposlednom rade zvyšuje bezpečnosť vášho lietania. Okrem uvedeného, pri predlžovaní pilotného preukazu pilot uvádza do osobného listu počet nalietaných hodín od posledného predlženia PP a počet nalietaných hodín celkom. Ak tieto hodiny neevidujete a nepamätáte si, koľko hodín ste uviedli pri poslednom predlžovaní platnosti PP do osobného listu, môže vám to spôsobiť problémy, pretože pri nesúlade hodín, ktoré si vymyslíte, bude zrejmé, že si neplníte základné povinnosti pilota a platnosť PP vám nebude predlžená. Preto odporúčam, aby ste dbali na to, aby vám sedeli evidované hodiny s hodinami v záznamníku ku PK, keďže pri kontrole sa vždy všetky údaje dajú spárovať a dohľadať.

Záznamník LŠZ (záznamník letov ku padáku)

Záznamník - LŠZ vedie povinne pilot ku každému PK, ktorý vlastí. Každý PK má svoj vlastný záznamník letov. Zakúpiť ho môžete na LAA SR, jeho cena je 1,50 €. V tomto záznamníku sa evidujú nielen všetky nalietané hodiny a minúty, ale aj čas strávený s PK na zemi pozemným tréningom. V pravidelných predpísaných intervaloch inšpektor technik tu zaznamenáva kontroly vášho PK a jednotlivé predĺženia platnosti preukaz letovej spôsobilosti (ďalej len „PLS“) ku vášmu PK. Bez platného PLS ku PK nie je možné lietať na území Slovenskej republiky. Ak predávate PK, tento záznamník sa prevádza spolu s PK novému majiteľovi, čo v ňom inšpektor vyznačí a následne nový majiteľ pokračuje v zázname a eviduje všetky nalietané hodiny. Praktickou výhodou používania tohto záznamníka je, že s ním oveľa ľahšie predáte alebo kúpite PK, nakoľko je každému zrejmé, ako a kde bol PK používaný, či boli na ňom vykonávané pravidelné prehliadky, kto ich vykonal atď.

Preukaz letovej spôsobilosti - PLS (technický preukaz ku padáku)

Každé lietajúce športové zariadenie (ďalej len „LŠZ“), pokiaľ sa na ňom lieta na území Slovenskej republiky, musí mať platný PLS. Takýmto LŠZ je aj PK, ale aj iné LŠZ, ako napríklad motorový padákový klzák, závesný klzák, balón atď. Zjednodušene ide o technický preukaz ku padáku, kde je vyznačený druh, názov, poznávacia značka, vlastník daného LŠZ, dátum prvého vydania, klasifikácia bezpečnosti (test PK) a samozrejme základné technické údaje, ako sú hmotnosti, rýchlosť, rok výroby, výrobné číslo. Každé LŠZ je zapísané v evidencii LŠZ Slovenskej republiky v súlade s Leteckým zákonom SR a právnymi predpismi. Pokiaľ PLS k vášmu PK nemáte, je nevyhnutné sa obrátiť na inšpektora technika, ktorý je oprávnený PLS vystaviť. Stačí, ak sa na nás obrátite mailom alebo telefonicky a my vám s evidenciou vášho LŠZ pomôžeme.

ABCparagliding - Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti občianskeho združenia ABC paragliding, so sídlom Pod Vršky 1138/12, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 422 19 809 (ďalej len „ABC paragliding“) a našich členov, ktoré vyplývajú z dohody o absolvovaní kurzu uzavretej medzi ABC paragliding ako poskytovateľom a členom združenia ako účastníkom kurzu a predmetom ktorých je výcvik paraglidingu. Tieto všeobecné podmienky zároveň upravujú podmienky zakúpenia a uplatnenia darčekového poukazu. 

I. PRED ZAHÁJENÍM KURZU

1. Nakoľko paragliding je šport závislý od počasia, za účelom zabezpečenia bezpečnosti výcviku si ABC paragliding vyhradzuje právo zmeniť termín kurzu výlučne z dôvodov vyššej moci, tzn. pokiaľ je zjavné, že pre nepriazeň počasia ako najmä dlhodobé zrážky a silný vietor, nebude možné kurz uskutočniť v stanovenom termíne. V takomto prípade bude určený náhradný termín kurzu s tým, že po dohode s ABC paragliding si účastník kurzu môže vybrať aj niektorý z nasledujúcich voľných termínov kurzu, pokiaľ mu náhradný termín nebude vyhovovať.

2. Kapacita kurzov je obmedzená, nakoľko riadnym písomným potvrdením prijatej prihlášky dochádza k záväznej rezervácii miesta na kurze. Na základe uvedeného sa cena kurzu alebo uhradená záloha za kurz nevracia. Ustanovenia bodov 3 až 7 tohto článku tým nie sú dotknuté.

3. Pri žiadosti o zmenu termínu kurzu doručenej ABC paragliding menej ako 21 dni pred zahájením kurzu, si ABC paragliding účtuje poplatok 60 Eur, ktorá je splatná najneskôr ku dňu zahájenia kurzu za predpokladu, že je požadovaný nový termín kurzu voľný.

4. Nakoľko ABC paragliding je závislý od sponzorov, ktorí dotujú kurzy a dotácia pri zmene termínu už môže byť vyčerpaná, v prípade zmeny termínu kurzu podľa predchádzajúceho bodu sa neuplatňuje zvýhodnená dotovaná cena kurzu a účastník je okrem poplatku podľa predchádzajúceho bodu povinný uhradiť ABC paragliding cenu kurzu v plnej výške, prípadne rozdiel medzi už zaplatenou zvýhodnenou cenou kurzu a riadnou cenou kurzu, a to najneskôr ku dňu zahájenia kurzu..

5. Zmena termínu kurzu menej ako 7 dni pred zahájením kurzu nie je možná z dôvodu obmedzenosti kapacity kurzu, ktorú nie je možné v takej krátkosti času doplniť (najmä z dôvodu potreby dovolenky za účelom kurzu a pod.).

6. Zámena prihláseného účastníka kurzu za inú osobu je možná len súhlasom ABC paragliding z dôvodu rôznej výšky a váhy jednotlivých účastníkov kurzu, ktoré sú smerodajné pre určenie veľkosti sedačky a padákového klzáku. V prípade zámeny účastníka kurzu už môže byť vhodná veľkosť výbavy rezervovaná.

II. KURZ

1. Účastník kurzu je povinný nastúpiť na kurz v termíne, ktorý uviedol v prihláške. V prípade, ak účastník kurzu nenastúpi na kurz z akýchkoľvek dôvodov v termíne, na ktorý bol prihlásený, zaplatená cena kurzu alebo prijatá záloha sa nevracia.

2. V prípade, že sa základný 6-dňový kurz neukončí riadne a včas z dôvodu vyššej moci, t. j. pre nevhodné počasie a poveternostné podmienky, účastník kurzu má možnosť bezplatne dokončiť kurz v niektorom z nasledujúcich voľných termínov základných kurzov v danom kalendárnom roku. Do kurzu v náhradám termíne účastník kurzu nastupuje v deň, v ktorom bol kurz prerušený.

3. Ak neboli výškové lety počas 6-dňového kurzu dolietané z dôvodu vyššej moci, t. j. pre nevhodné počasie a poveternostné podmienky, účastníkovi kurzu nevzniká nárok na bezplatné dolietanie výškových letov v inom náhradnom termíne. V takomto prípade je výškové lety možné dolietať za vopred vzájomne dohodnutú odplatu počas niektorého z termínov základných kurzov v danom kalendárnom roku výlučne v dňoch, kedy účastníci daného kurzu uskutočňujú výškové lety. 

4. Výškové lety alebo kurz je možné dolietať aj individuálne, v termíne a za odplatu po vzájomnej dohode.

III. DARČEKOVÉ POUKAZY

1. Každý zakúpený darčekový poukaz má dátumom stanovenú platnosť, do kedy je možné ho využiť a ktorú nie je možné predĺžiť a jej zmeškanie odpustiť. Z dôvodu obmedzenej kapacity letov je možné v určitom období predať len presne vymedzený počet poukazov. Pokiaľ by ABC paragliding predĺžil platnosť poukazu, musel by niekoho z účastníkov v nasledujúcom období vyškrtnúť, čo nie je možné. 

2. Cena za nevyužitý neplatný darčekový poukaz sa nevracia.

3. Predĺženie platnosti poukazu alebo storno je možné len so súhlasom ABCparagliding.  Poplatok za predľženie alebo storno je v takom prípade vo výške 25% z hodnoty darčekového poukazu.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. ABCparagliding nezodpovedá za nepriazeň a vývoj počasia. Paragliding a jeho bezpečnosť je plne závislý od poveternostných podmienok, ktoré ABC paragliding nevie ovplyvniť.

2. ABCparaglidng je občianskym združením a teda neziskovou organizáciou, ktorá nevykonáva svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku. ABC paragliding vzniklo za účelom podpory a rozvoja športu, najmä paraglidingu. Preto ak sa Vám z akýchkoľvek dôvodov nepodarilo nastúpiť na kurz, či ste prehliadli platnosť darčekového poukazu, vedzte, že ste pomohli podporiť tento šport a Vaše peniaze budú použité výhradne k jeho rozvoju.

3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2015.


ABC paragliding
Ing. Zdeno Kačmár, predseda združenia

Autorské práva k textu vyhradené.    

http://gradient.cx/http://www.swing.de/http://www.garmin.sk/http://easyfly.cz/http://flytec.ch/http://karpofly.cz/